Romb Prawnik Logo 3

Nadchodzi taki czas w naszej firmie, że mamy nadmiar obowiązków, albo po prostu posiadamy biznes w takiej branży, gdzie potrzebujemy zatrudnić pracowników. Mamy do wyboru różne formy zatrudnienia, w zależności od potrzeb i charakteru pracy.

Różnice w formach zatrudnienia dotyczą przede wszystkim kosztów oraz warunków pracy. W tym artykule omówimy formy zatrudnienia w Polsce oraz jakie są różnice między nimi.

Umowa o pracę:

Najbardziej popularną i podstawową formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Reguluje ją Kodeks Pracy – czyli akt normatywny, który reguluje prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy.

Zatrudniając pracownika na podstawie umowy o pracę dotyczą nas określone obowiązki, czyli:

Minimalne wynagrodzenie na umowie o pracę od 1.01.2024 wynosi 4242zł brutto.

Dla pracownika jest to zdecydowanie najbardziej korzystna forma zatrudnienia. Taka umowa wymaga od pracodawcy zagwarantowania płacy minimalnej, dodatkowo opłaca on również składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Czyli koszt zatrudnienia to wynagrodzenie dla pracownika oraz około 20% opłat składek społecznych.

Umowy cywilnoprawne:

Umowy te cieszą się nadal sporym powodzeniem, chociaż jakiś czas temu była mowa o ich likwidacji. Umowy cywilnoprawne charakteryzują się dużą swobodą w wyborze sposobu wykonywania pracy – wykonawca jest niezależny od zleceniodawcy, natomiast dla zleceniodawcy taka umowa wiąże się z niższymi kosztami oraz możliwością szybszego rozwiązania umowy.

Umowa zlecenie:

Umowa zlecenie podpisywana jest pomiędzy zleceniodawcą, a zleceniobiorcą. Jej przedmiotem jest wykonanie określonej czynności. W przeciwieństwie do umowy o dzieło, przedmiotem umowy nie jest rezultat końcowy. Umowa zlecenie nie musi być wykonywana za wynagrodzeniem, jeśli jej strony tak w niej ustalą.

Aktualnie wszystkie umowy zlecenia podlegają obowiązkowemu oskładkowaniu (składki emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne i dobrowolne chorobowe) do momentu przekroczenia miesięcznego przychodu z wszystkich tytułów do ubezpieczenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia (pod warunkiem, że zleceniodawca nie jest zwolniony z opłacania tych składek).

Obecnie od 01.01.2024 najniższa stawka godzinowa brutto wynosi: 27,70 zł

Umowa o dzieło:

Stronami umowy jest wykonawca i zamawiający. Umowa o dzieło nazywana jest inaczej umową rezultatu. Przedmiotem umowy jest wykonanie konkretnego, określonego dzieła przez wykonawcę, za wynagrodzeniem wypłaconym przez zamawiającego. Wynagrodzenie minimalne nie jest określone przez przepisy.

Umowa o dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych, co znaczy, że wykonawca nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnym.

Obie formy zatrudnienia (zlecenie i dzieło) są regulowane Kodeksem cywilnym. 

Samozatrudnienie:

Przez samozatrudnienie rozumiemy prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną. Polega ona na współpracy między wykonawcą (przedsiębiorcą) a zlecającym (pracodawcą). Współpracę reguluje Kodeks cywilny. 

Jednak wykonawcy nie chronią żadne prawa pracownicze, takie jak wynagrodzenie minimalne, normy czasu pracy, urlop wypoczynkowy. Ponadto wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem księgowości i ZUS leżą po stronie przedsiębiorcy.

Znając formy zatrudnienia i różnice między nimi warto zastanowić się, która z nich będzie dla nas korzystna i na jakie koszty możemy sobie pozwolić w naszym przedsiębiorstwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *